Nedostatok vedomostí stojí peniaze!

Poďte s nami na kurz a zmeňte to!

Prihlásiť sa

Zapojte sa do súťaže!

Prídite na kurz s kamarátom a obaja získate celý vzdelávací proces bezplatne!

Viac informácií

Čo sa u nás naučíte

 • Nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie
 • Poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií
 • Naučiť sa rozoznať riziká v riadení vlastných financií
 • Stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie
 • Rozvinúť potenciál získavania vlastného príjmu a schopnosť sporiť
 • Efektívne používať finančné služby
 • Plniť svoje finančné záväzky
 • Zveľaďovať a chrániť svoj majetok
 • Porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí
 • Orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné finančné inštitúcie)
 • Orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať
Chcem sa prihlásiť

Vedeli ste, že na Slovensku je nízka finančná gramotnosť aj napriek najlepším podmienkam?

15-roční tínedžeri, ale i dospelí sú zbehlí v čítaní, v matematike a v prírodných vedách. Ale aká je ich znalosť v odbore financií, tzv. finančnej gramotnosti? Vedia mladí ľudia zaobchádzať s bankovými účtami, kreditnými a debetnými kartami? Hovorí im niečo plánovanie a riadenie financií? Orientujú sa v úrokoch, sporení, rizikách a odmenách?

OECD PISA (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) sa po prvýkrát rozhodla otestovať vzťah mladých k financiám. Pri výskume však identifikovala výrazné medzery v ich vedomostiach. Štúdia tiež dokázala, že súčasná potreba finančného vzdelávania je akútna nielen ako prevencia pre tínedžerov, ale aj medzi dospelými. Jej zanedbanie môže mať mnohokrát až dramatické následky.

Podľa výskumu OECD PISA sú možnosti finančného vzdelávania na slovenských školách najlepšie spomedzi všetkých skúmaných krajín. No i napriek prvenstvu je skóre finančnej gramotnosti Slovákov tretie najslabšie.

Neviete kam skočiť skôr?

Naučíme Vás ako správne využívať finančné inštitúcie

Banky Banky

Banky

 • Vedeli ste, že na Slovensku máme 25 komerčných bánk a všetky tieto finančné inštitúcie majú svoje výhody a nevýhody pre svojich klientov? Že pre banku nie je žiadny klient rovnaký?
 • Vedeli ste, že finančné povedomie študentov je pod základnou úrovňou?
 • Vedeli ste, že banky nechcú učiť a vzdelávať svojich klientov?
 • Viete ako pracuje váš účet a kedy je zadarmo?
 • Chápete význam úrokovej sadzby, inflácie a riadeného rizika?
 • Viete sa pripraviť na horšiu ekonomickú situáciu?
 • Vedeli ste, že spotrebné úvery sú iba doplnkom v bankách pre nevzdelaných ľudí?
 • Aké výhody existujú pre podnikateľov a živnostníkov v týchto bankách?
 • Aký marketing je najčastejšie použitý pre masu ľudí z dielne bánk?
 • Aké poplatky existujú a ako správne čítať danú zmluvu?

Reálnym zvýšením finančnej gramotnosti obyvateľstva sa dosiahne lepšie chápanie a používanie jednoduchých nástrojov na rozpočtovanie vlastných financií, možnosti dosiahnutia lepšej rovnováhy medzi ich úsporami a dlžobami, ďalej zaistenia si príjmu a zvažovania dôsledkov osobných rozhodnutí na súčasný stav a budúci príjem, orientáciu na trhu pracovných príležitostí a pod. Banky sú nevyhnutnou súčasťou už dnešného moderného života. Všetci by sme mali byť viac informovaní, aby sa ľudia dokázali rozumne rozhodovať a zabezpečiť si tak svoje finančné istoty,“

Poisťovne Poisťovne

Poisťovne

 • Vedeli ste, že na Slovensku máme 27 komerčných poisťovní?
 • Viete prečo tieto poisťovne vznikajú a znova zanikajú? Viete ako pracujú ich systémy a prebieha ich tok financií?
 • Vedeli ste, že ešte nikdy ani jedna poisťovňa nevyhlásila vlastný bankrot od vzniku Slovenskej Republiky?
 • Vedeli ste, že vedia riadiť vaše riziko a zabezpečiť vaše financie pred inými inštitúciami?
 • Vedeli ste, že cez poisťovne sa dá sporiť v podobe anuít?
 • Viete v čom sa odlišujú a kde si konkurujú tieto poisťovne?
 • Viete o výhodách a nevýhodách štátnych a komerčných poisťovní?
 • Viete kto vás má zastupovať pri potrebe vyplácania vašich ochoreniach?
 • Vedeli ste, že poisťovne prechádzajú na online systémy a budete si vedieť všetko kontrolovať zo svojho domova?
 • Viete, prečo ľudia investujú svoje peniaze cez poisťovne?

S ohľadom na demografický vývoj a na fakt, že vlády a korporácie majú čoraz väčšiu zodpovednosť za zabezpečenie obyvateľov na dôchodku, je nevyhnutné, aby sa prijali bezpečnostné opatrenia. Nedostatočne pripravená populácia a nezodpovedné finančné rozhodnutia sú cestou k sociálnej katastrofe.“

Stavebné sporenie Stavebné sporenie

Stavebné sporenie

 • Vedeli ste, že máme na Slovensku iba 3 stavebné sporiteľne?
 • Vedeli ste, že iba jedna z nich hospodári na Slovenskom trhu s vlastnými zdrojmi?
 • Viete aké výhody máte po 1 roku sporenia a aké po 6 rokoch sporenia?
 • Vedeli ste, že tieto inštitúcie sú ešte dôležitejšie ako banky?
 • Vedeli ste, že každý má nárok na stavebný úver bez obmedzenia veku?
 • Vedeli ste, že majú nemennú úrokovú sadzbu počas celej doby splácania stavebného úveru?

Zvyšovanie finančného vzdelania je považované aj ako možný nástroj odstraňovania hmotnej núdze a obmedzenia vytvárania tzv. pascí chudoby. Základným finančným vzdelaním sa tiež dosiahne aj to, že občania bez ohľadu na vek a príjem budú lepšie chápať a používať získané vedomosti pri robení kvalifikovaných úsudkov a uvážlivých rozhodnutí o finančných prostriedkoch s možnosťou, kde hľadať pomoc a so schopnosťou urobiť ďalšie účinné kroky k zväčšeniu ich finančného blahobytu.

Správcovské spoločnosti Správcovské spoločnosti

Správcovské spoločnosti

 • Vedeli ste, že na našom trhu je 20 správcovských spoločností?
 • Vedeli by ste ich vymenovať?
 • Vedeli ste, že na finančnom trhu máme 496 podielových fondov?
 • Viete ako sú investované peniaze cez podielové fondy?
 • Vedeli ste, že aj správcovská spoločnosť je limitovaná?
 • Viete akú má náplň činností správcovská spoločnosť?
 • Viete čo sú podielové fondy?
 • Viete o riadení portfólia klienta?

V 21. storočí je temer každé rozhodnutie ovplyvnené alebo spojené s finančnou situáciou a financiami. Pre dobrú orientáciu musí človek obsiahnuť široký záber znalostí a schopností priamo aj nepriamo spätých s financiami. Informácie potrebné pre jeho rozhodovanie sa pritom veľmi rýchlo menia. Vzhľadom k prudkému rozvoju informačných technológií, ktoré umožňujú nové typy finančných procesov a transakcií, sa deti pohybujú v inom svete finančných operácií, než sa pohybovali ich rodičia. Významnú úlohu preto hrá pri šírení finančnej gramotnosti škola a formálny vzdelávací proces.

Daňový úrad Daňový úrad

Daňový úrad

 • Zamestnal sa - aké sú jeho povinnosti ?
 • Podniká - aké sú jeho povinnosti ?
 • Predal som nehnuteľnosť - aké mám povinnosti?
 • Prenajímam nehnuteľnosť - aké povinnosti mi to prináša?
 • Som nezamestnaný - čo je pre mňa dôležité?
 • Som na materskej dovolenke - ktoré moje príjmy nepodliehajú dani?
 • Som študent aké mal príjmy - aké mám daňové povinnosti?
 • Prevážam peňažnú hotovosť - aké mám povinnosti?

Štátna inštitúcia, ktorá má dohľad nad tokmi peňazí na finančnom trhu. Hlavnou úlohou daňového úradu je kontrolovať. Aby sme dokázali ochrániť náš majetok a nevystaviť ho riziku musí každý z nás dobre poznať túto inštitúciu. V rámci finančnej gramotnosti je dôležité hovoriť o daňovom úrade. Zo zákona máme určené ako sa máme na finančnom trhu správať a kontrola nad nami samými je veľmi dôležitá a nevyhnutná.

Ministerstvo Financií Ministerstvo Financií

Ministerstvo Financií

 • Vedeli ste, že Ministerstvo Financií má zabezpečiť súlad medzi príjmami a výdavkami?
 • Viete, že MF udáva ekonomický rast na finančnom trhu na Slovensku?
 • Vedeli ste, že MF je podmienené existenciou nasledovných princípov, zásad a mechanizmov v 9 kľúčových oblastiach?

Činnosť Ministerstva Financií Slovenskej Republiky má jednoznačne zadefinovaných užívateľov svojich výstupov, ktorými sú najmä občania, fyzické a právnické osoby predovšetkým z podnikateľskej sféry, organizácie verejnej správy, vláda, parlament, vo významnej miere inštitúcie EÚ, medzinárodné finančné inštitúcie, národné finančné inštitúcie, regionálne a miestne samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Jedna zo vzdelávacích činností je aj kurz finančnej gramotnosti.

Burza Burza

Burza

 • Viete ako pracujú burzy na Slovensku?
 • Vedeli ste, že aj na Slovensku máme svetový obchodný mechanizmus?
 • Vedeli ste o pákovom efekte?
 • Vedeli ste, že priamo investovať na burze je veľkým rizikom?
 • Viete čo sú to dividendy, akcie, indexy, forex, ETF?

Pamätajte na to, že CFD sú produkt s pákovým efektom a ich používanie môže viesť k strate celého vášho pôvodného depozitu. Obchodovanie s CFD možno pre vás nie je vhodné, takže radšej sa vopred uistite, že plne rozumiete všetkým rizikám. Je dôležité povedať, že burza je pre pokročilých a pri kurze finančnej gramotnosti vás naučíme, že nie práve je na vine ten kto Vás nahovoril, ale práve Vy, ktorý naozaj tomu nerozumel.

Školy Školy

Školy

 • Je finančné vzdelávanie detí riešením?
 • Vedeli ste, že sme hlboko pod úrovňou vzdelania finančnej gramotnosti?
 • Vedeli ste, že študenti dokážu vykonávať len jednoduché rozhodovanie o každodenných výdavkoch?
 • Stačí rodič na to, aby vysvetlil svojmu dieťaťu ako narábať s financiami, keď pravdepodobne je sám vo finančných dlhoch?
 • Viete kedy dieťa vstupuje na finančný trh?
 • Viete kedy by mal študent dostať prvé vedomosti o finančnom trhu?
 • Vedeli by ste odporučiť literatúru pre samovzdelávanie finančnej gramotnosti?
 • Vie dieťa rozoznať človeka bohatého a chudobného?

Odborníci často diskutujú o tom, či problém nízkej finančnej gramotnosti môže vyriešiť finančné vzdelávanie na školách. Niektorí odborníci si myslia, že vláda, regulačný a finančný sektor by mali podporovať finančné zručnosti detí už v ranom veku, pretože je to jediný spôsob, ako ich naučiť orientovať sa vo svete financií.

Ďakujeme! Boli ste úspešne prihlásený

Čoskoro obdržíte email s podrobnými informáciami o kurze

Neváhajte a pridajte sa k nám

Zmeňte svoj pohľad na svoje financie. Prvý kurz pre jednotlivca len za 30€ !

1 Zvoľte si mesto
2 Vyberte termín
Načítavam...
3 Registrujte sa

Prečo práve kurz finančnej gramotnosti?

Odpoveď Vám dajú účastníci našich kurzov

Medzi našich klientov patria aj významné spoločnosti ako napr. DHL, Luxury Flava, Hip-Hop Fakulta, a dalšie...